Personvern

Formålet med denne erklæringen er å informere deg om hvilke opplysninger Bærum Optikk AS samler inn og hvordan opplysningene anvendes. Ved å godkjenne vår personvernerklæring muntlig eller skriftlig, samtykker du til behandlingen av dine personopplysninger i henhold til det som er beskrevet i punktene nedenfor.

 1. Bærum Optikk AS behandler dine personopplysninger i tråd med personopplysningslovens, helsepersonelloven og pasientjournal lovens regler. De personopplysningene som du gir til vårt butikkpersonale, til våre optikere eller utleverer via vår nettside, facebookside, Instagram konto eller gjennomannen type datainnhenting for at Bærum Optikk skal administrere dine kjøp eller oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde.
 2. Bærum Optikk AS behandler personopplysninger som omhandler helsetilstand, fødselsdato, personnummer, adresse, telefonnummer, medisinbruk, fastlege, synshjelpemidler synsstyrke, samsynsproblematikk og andre opplysninger som er relevante for din synsevne og øyehelse. Andre personopplysninger som behandles er: kjøp-, betalings- og ordrehistorikk, betalings- og kredittkortnummer samt IP adresse og e-postadresse.
 3. Ved å utlevere personopplysninger til oss samtykker du til at personopplysningene legges inn i vårt kunderegister og benyttes til, og utgjør grunnlag for, identifisering, markeds – og kundeanalyser, kundeoppfølging samt vurdering av tjenester og produkter. Personopplysningene anvendes også for markedsføringsformål, for eksempel ved utsendelse av post, sms og e-post, om du ikke har reservert deg
 4. Personopplysningene blir gitt av personen selv til butikkpersonale, til optiker, eller via vår nettside ved påmelding til nyhetsbrev, eller gjennom vår bestill time funksjon på nettsiden.
 5. Rettslig grunn til å innhente og oppbevare personopplysninger fra personene selv er for å gi best mulig synshjelp til personen som gir fra seg disse opplysningene samt å kunne informere om produkter og synshjelpemidler som kan bidra til at personene som har gitt fra seg opplysningene får god og nødvendig informasjon om nye produkter eller om gode tilbud. Dine personopplysninger kan blant annet behandles | for å oppfylle en avtale med deg | for å overholde en rettslig forpliktelse | til utførelse av en oppgave i samfunnets interesse | på bakgrunn av ditt tidligere og uttrykkelige samtykke som ofte vil være i forhold til behandlingen av dine helseopplysninger for bruken av dine opplysninger til markedsføring | for å forfølge legitime interesser, med mindre dine interesser i beskyttelse av personopplysninger går foran Bærum Optikk sine interesser. Legitime interesser kan f.eks. være forbedring av vår service, produkter eller tjenester, statistikk og analyse eller besvarelse av dine henvendelser. Helseopplysninger betraktes som sensitive opplysninger, og Bærum Optikk begrenser behandlingen av slike opplysninger til når det er nødvendig i forhold til formålet. Dine helseopplysninger kan blant annet behandles dersom | du tidligere har gitt et uttrykkelig samtykke | behandlingen er nødvendig for at Bærum Optikk kan overholde relevante helserettslige forpliktelser, dine vitale interesser skal beskyttes i tilfeller hvor du ikke er i stand til å gi samtykke, opplysningene tydeligvis er offentliggjort av deg, Bærum Optikk skal fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller hvis behandlingen er nødvendig med henblikk på medisinsk diagnose, når opplysningene behandles av en fagperson som har taushetsplikt (som for eksempel en optiker).
 6. Innsamling, behandling og oppbevaring av visse personopplysninger kan ifølge Helsepersonelloven og Pasientjournalloven være lovpliktig å behandle, slik som håndtering av dine helseopplysninger. I andre sammenhenger (for eksempel til bruk i markedsføring) kan du velge hvilke opplysninger du gir til oss og hvordan disse brukes.
 7. Bærum Optikk behandler dine personopplysninger til konkrete og begrensede forretningsmessige formål i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende regler om databeskyttelse. Dine opplysninger kan bli behandlet til levering av ytelser til deg, administrasjon av kundeforholdet, for å kunne yte en bedre service, rådgivning om ditt syn, forbedring av Bærum Optikk sine produkter og tjenester, statistikk og analyse, i forbindelse med interne forretningsprosesser, herunder bekreftelse av identitet og forebyggelse av bedrageri, markedsføring, herunder utsendelse av nyhetsbrev, øvrig kommunikasjon med deg.
 8. Bærum Optikk benytter leverandører som behandler personopplysningene på vegne av Bærum Optikk. Disse tredjepartene er pålagt å handle etter dokumentert instruks fra Bærum Optikk, og kan ikke bruke dine personopplysninger til egne formål. I noen tilfeller kan det imidlertid av praktiske hensyn for ditt kundeforhold gis tillatelse til våre leverandører om å bruke dine personopplysninger til egne formål. Dette vil alltid gjøres i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende regler for databeskyttelse og, hvis det er påkrevet, med samtykke fra deg. Dine personopplysninger kan gis videre til, samarbeidspartnere, herunder tilbydere av finansiering av Bærum Optikk sine produkter eller inndriver av Bærum Optikk sitt tilgodehavende, leverandører av Bærum Optikk sine produkter, offentlige myndigheter samt leger, optikere og annet helsepersonell.
 9. Dine opplysninger vil i visse tilfeller bli overført til samarbeidspartnere eller leverandører som er etablert utenfor EØS. Bærum Optikk sikrer at slike overførsler alene skjer i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Det vil si at vi sikrer at det er etablert et tilstrekkelig beskyttelsesnivå hos mottaker av opplysningene, eksempelvis ved bruk av EU Kommisjonens standardkontrakter.
 10. Henvendelser om de relevante avtaler i forbindelse med dette kan rettes til Bærum Optikk ved daglig leder.
 11. Bærum Optikk vil oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen av dine personopplysninger. I tillegg vil vi ha en plikt til å oppbevare enkelte opplysninger som følge av regnskapslovgivningen og helselovgivningen. Helseopplysninger skal f.eks. oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens​ karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem i henhold til pasientjournalloven. Hvis opplysningene ikke deretter skal bevares etter annen lovgivning, skal de slettes. Visse opplysninger skal dessuten oppbevares i overensstemmelse med de gjeldende regler for oppbevaring av bokføringsmateriale og for å imøtekomme formuerettslige krav.
 12. Våre målrettede markedsføringstiltak kan være basert på din kjøpshistorikk og dine preferanser, dine adferds data, som er innsamlet via cookies på vår nettside, eller andre kjøp. For å sikre, at våre markedsføringstiltak og annen kommunikasjon med deg er relevant, kan det opprettes en markedsføringsprofil basert på dine personopplysninger.
 13. Bærum Optikk har tekniske og personmessige sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine opplysninger og sikre dine rettigheter. Behandler Bærum Optikk dine personopplysninger på bakgrunn av et samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring eller behandling av helseopplysninger, har du til enhver tid rett til å trekke ditt samtykke tilbake. Dette berører ikke lovligheten av den behandling som er basert på ditt samtykke før du har tilbakekalt det. Dersom du vil klage over behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å rette henvendelse til daglig leder i Bærum Optikk. Hvis det konkrete forhold du klager over ikke blir løst av daglig leder, og du ønsker å gå videre med saken, kan du klage til:
 14. Du har rett til å anmode Bærum Optikk om å få innsikt i dine personopplysninger samt verifisere, slette eller begrense bruken av opplysningene. Du har også rett til å gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger. Hvis en slik innsigelse er berettiget, må opplysningene ikke lenger behandles til de konkrete formål. Ved særlige omstendigheter har du videre rett til dataportabilitet. Det betyr at du kan anmode om å få de opplysninger du selv har gitt til Bærum Optikk utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Hvis det er teknisk mulig, kan du også anmode om å få opplysningene oversendt til en tredjepart.

Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo E-mail: postkasse@datatilsynet.no